ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ


Image result for pink and blue flowers
ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಚಾನೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಜಿಯೊ ಪೀಪಲ್ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಜನ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಆಹಾರ-ವಿಹಾರ, ಆಸಕ್ತಿ, ಸಾಹಸ .. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ಅನೇಕಾನೇಕ ವಿಸ್ಮಯಭರಿತ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದರ ಜೀವಾಳ..ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಲುಕ್ಸಟನ್ಸ್  ಹೋಂ ಬೈ ದ ಸೀ (Charlie Luxton's Homes by the Sea) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಖತ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಸಂಗತಿ. ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೇ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. 

No comments: